【2015SDCC】Play Arts改:DC漫画变体人、漫威变体人、合金装备、最终幻想


【2015SDCC】Play Arts改在圣地亚哥动漫节上展出有:DC漫画变体人系列:超人、蝙蝠侠、小丑、Timeless蝙蝠侠变体版系列等;漫威变体人:蜘蛛侠、钢铁侠、雷神等。

另外展出游戏合金装备、最终幻想、光晕等作品。

2015SDCC-PAK-mcwtoys

2015SDCC-PAK-mcwtoys(1)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(2)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(3)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(4)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(5)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(6)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(7)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(8)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(9)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(10)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(12)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(13)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(14)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(15)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(16)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(17)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(18)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(19)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(20)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(21)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(22)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(23)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(24)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(25)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(26)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(27)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(28)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(29)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(30)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(31)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(32)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(33)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(34)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(35)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(36)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(37)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(38)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(39)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(40)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(41)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(42)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(43)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(44)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(45)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(46)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(47)

2015SDCC-PAK-mcwtoys(48)

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:【2015SDCC】Play Arts改:DC漫画变体人、漫威变体人、合金装备、最终幻想

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公号:chaihewang | 官方QQ群:836598020

发表评论